FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६ बर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • अंशबन्डा भए बण्डापत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिी (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्रfप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् ।

 • नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम 
 • सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तीनपुस्ते नाता खोलिएको )
 • जन्म दर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?